Examenreglement Zonnevlecht Opleidingen

 Artikel 1: Definities
1. Opleidingscentrum Zonnevlecht, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee opleidingscentrum Zonnevlecht als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opleidingscentrum Zonnevlecht en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opleidingscentrum Zonnevlecht overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opleidingscentrum Zonnevlecht voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene Cursusvoorwaarden.

5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

Artikel 3: Examen reglement
Het examenreglement is van toepassing op alle examen en herexamen binnen opleidingscentrum Zonnevlecht.


Artikel 4: Beslissing examen uitslag
Per (deel)examen wordt vastgesteld of de kandidaat geslaagd of afgewezen is.
De betrokken examenkandidaten ontvangen binnen 2 weken na het examen schriftelijk de uitslag van het examen. Een diploma of certificaat met goed gevolg wordt uitgedeeld aan de kandidaat die voldoet aan de exameneisen. Het is mogelijk om slechts 1 keer herexamen te doen, theorie en praktijk. Zakt men voor het herexamen dan bestaat de mogelijkheid de cursus opnieuw te volgen.


Artikel 5: Aansprakelijkheid

Opleidingscentrum Zonnevlecht is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het examen, zoals ondermeer vervolgschade.


Artikel 6: Fraude
Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent zijn competenties geheel of gedeeltelijk onmogelijk is.


Artikel 6.1: Voorbeelden
In ieder geval worden de volgende gedragingen als fraude aangemerkt:
Het geheel of gedeeltelijk overschrijven van andermans uitwerkingen van opdrachten, het inleveren van niet oorspronkelijk werk, het niet opvolgen van instructies van de examinator en het gebruik maken van niet toegestane hulpmiddelen.


Artikel 6.2: Vermoede fraude
Wanneer fraude wordt geconstateerd of vermoed deelt de examinator of een afgevaardigde van Zonnevlecht dit mee aan de kandidaat en maakt hiervan een aantekening. Bewijsstukken worden in beslag genomen.


Artikel 6.3: Maatregelen fraude
Wanneer het oordeel fraude is gemaakt kan opleidingscentrum Zonnevlecht de  volgende maatregelen opleggen: ongeldig verklaren van de uitslag van het betreffende examen.
uitsluiting van verdere deelname aan de opleiding.
Zonnevlecht stelt de fraudeur hiervan schriftelijk op de hoogte.


Artikel 7: Examengeld
De kosten voor het examen staan vermeld bij de betreffende training / opleiding en dient voor aanvang van het examen te zijn voldaan. Wordt het bedrag te laat ontvang door opleidingscentrum Zonnevlecht dan wordt de kandidaat uitgesloten deelname aan het examen.


Artikel 8: Examens
De examen van het opleidingscentrum zijn niet openbaar.


Artikel 9: Inzagerecht
Op verzoek van de studenten / cursisten is het mogelijk om het examen in te zien.
Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij het secretariaat van opleidingscentrum Zonnevlecht binnen 4 dagen na bekendmaking van de uitslag.


Artikel 10: Uitsluiting van deelname
1. Zonnevlecht Opleidingen behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het examen belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan het examen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursus deelnamekosten onverlet.


2. Zonnevlecht Opleidingen behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Zonnevlecht Opleidingen niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursus deelnamekosten onverlet.


Artikel 11: Geheimhouding
1. De aan Zonnevlecht Opleidingen verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Zonnevlecht Opleidingen, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Zonnevlecht Opleidingen, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Zonnevlecht Opleidingen worden gemeld.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen
1. Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus deelnemer in goede gezondheid en fysiek mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening van een methode, door Zonnevlecht Opleidingen of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan- en voor volledige verantwoording van assistenten en deelnemer kant.

Artikel 13: Geschillen
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Zonnevlecht Opleidingen beschikt over een klachtenreglement.

Artikel 14: Gezondheidsverklaring
Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Zonnevlecht Opleidingen is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 15: Beeld- en geluidsopname


Het voor onze cursisten / studenten niet toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, lesmateriaal
of de locatie.


Artikel 16: Herexamen
Het is mogelijk om herexamen te doen voor de onderdelen theorie en praktijk.
Het praktijkexamen wordt afgenomen in de praktijk van de docent. Naar het herexamen neem je een eigen massagemodel mee (contra indicatie vrij). Het theorie examen wordt afgenomen bij Zonnevlecht Opleidingen. Kosten praktijk herexamen € 100,00. Kosten theorie herexamen € 100,00. Het is voor beide onderdelen mogelijk om één keer herexamen te doen.

Deelnemer geeft met de inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.